சென்னை ஸ்ர்ந் காலேஜ் கர்ல் பிர கழட்டி தமிழ் ஸெக்ஸீ பூப்ஸ் காட்டுகிறாள்

0 views

நான் சென்னையில் உள்ள மிக பெரிய ஸ்ர்ந் கொள்ளேகேலா படிக்கிறேன். அந்த களுரியில் படிக்கும் பேண்ஙகள் மற்றும் அன்ஙகள் எல்லாம் ம்யாடர் போடுவதற்கு மிகுந்த ஆர்வம் காட்டுவார்கள். எனக்கு கொஞ்சம் காசு தேவைப்பட்டது.

ஏனொட தமிழ் ஸெக்ஸீ பூப்ஸ் மூலம் ந்யூட் ஶோ கட்டி காசு பார்க்கலாம் என்று முடிவு செய்தேன். எனக்கு அது ஜொல்லியாகவும் இருந்தது. ஒண்லிநெலில் பல அன்ங்கலை வர வைத்து விட்டேன். பின் ஏனொட ப்ல்யாக் பிறவை கழத்தினேன்.

ரௌஂட் மூலை கீழே தொங்கமல் செக்ஷியாக எழுந்து நின்றபடி இருந்தது. அதை கையால் தேது எனக்கு நானே மூடு ஏற்றி கொண்டேன். பின் ஏனொட பூந்டையை தூரமாக நின்று செக்ஷியாக காட்டினேன்.

பல அன்ஙகள் ஒண்லிநெலில் ஏனொட உடம்பை பார்த்து கையடிக்க ஆரம்பித்தார்கள். சிலர் விந்தை போனேல் அடித்து தெளித்தார்கள். தினனும் பசங்களுக்கு ஃப்ரீ ஶோ கட்டியும் மற்றும் ம்யாடர் பொட்டும் எஂஜாய் செய்வேன். அதிகமாக காசும் பார்ப்பேன். நெங்களும் இதை பார்த்து எஂஜாய் பண்ணுங்க!