சென்னை ஆஂடீ விமல சுத்தில் ஊகும் காம வேரியங்

0 views

சென்னை ஆஂடீ விபசாரி செக்ஷியாக கால காதலனுடன் ம்யாடர் செய்கிறாள், இவழ்கு வயது அதிகமாக இருப்பதால் குத்தி ஊட்டாய்யும் பெரிதாக இருக்கிறது. இப்பொழுது வரும் ஆண்கள் ஏழாம் இவள் குததீயில் ஊதல் அதிகமாக சுகம் கிடைக்க மாட்டிங்கிறது என்று எப்பொழுதும் இவள் சுத்தில் சுன்னியை விட்டு ஊது சுகத்தை அனுப வைக்கிறார்கள்.

ஆஂடீ டாகீ நிலையில் குத்தியை காண்பித்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது அவளின் குத்தி ஊட்டாய்யை காதலன் விரித்து காண்பிக்கிறான். அப்பொழுது பூண்டாய் நிறைய ஆண்கள் ஊத் ஊது பெரிதாக விரித்து இருக்கிறது, இவள் ஊட்டாய்யில் கண்டிப்பாக சுன்னியை விட்டு ஊதல் அதிக ஈரோகம் கிடைக்காது.

அது மட்டும் இலாமல் இவளின் பூந்டையில் சுரக்கும் திரவம் குறைவாக இருக்கிறது. அதனால் காதலன் செக்ஷியாக சுது ஊட்டாய்யில் சுன்னியை விட்டு ஊகிறன். இவன் சுன்ணி பெரிதாக 8″ விறைத்து இருக்கிறது, அதை ஆஂடீ சுத்தில் விட்டு செக்ஷியாக ஊகிறான்.

இரு ஊட்டாய்யிலும் இறுக்கம் குறைவாக இருப்பதால் நிறைய நேரம் ஆஂடீ சுது மற்றும் குத்தி ஊட்டாய்யில் விட்டு ஊது கோளளாம். சென்னை விபசார ஆஂடீ செக்ஷியாக சுத்தில் ஊகும் அழகா பார்த்து ராசியுங்கள்.