பிக் ஆஸ் ஆஂடீ டாகீ நிலையில் ஊகும் காம படம்

0 views

பிக் ஆஸ் ஆஂடீ வீட்டில் கணவன் இலாத பொழுது கால காதலனை வீட்டிற்கு வர வைக்கிறான், வீட்டிற்கு கால காதலன் வந்ததும் காம படம் எடுத்துகொண்டே ம்யாடர் போடுகிறான்.

இந்த ஆஂடீ சூது பெரிதாக வைத்து இருக்கிறாள், செக்ஷியாக டாகீ நிலையில் ஊக்க குத்தியை காண்பித்து கொண்டு இருக்கிறாள்.

கால காதலன் ஊபத்தற்கு முன்பு குத்தி மீது சுன்னியை வைத்து தேது சுகம் தருகிறான். ஆஂடீ மூடு ஆனதும் அவள் குத்தி கொஞ்சம் ஈரம் ஆனதும் சுன்னியை குதிக்குள் சொருகுகிறான்.

ௌந்தயும் சேம கஂபநீ தர ஆரம்பிக்கிறாள், கால காதலன் சுன்னியில் விந்து வரும் வரை ௌந்தயா விடாமல் ஊது எஂஜாய் செய்து கஞ்சை குதிக்குள் இறக்கும் தமிழ் ஏஜ்ட் ஆஂடீ ஸெக்ஸ் வீடியொஸ். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் ஆஂடீ க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.