விலேஜ் ஆஂடீ ஹோட் ஆனால் போர்ன் அடிக்கும் ஹோடெல் வீடியோ

0 views

நான் ம்யாடர் போடுவதில் மிக பெரிய தேவிதிய பெண்ணாக இருந்து வந்தேன். வயதுக்கு வந்த கொஞ்ச நாட்களில் வேறு அன்ஙககளுடன் படுத்து சுகத்தை அனுபவித்து உச்சக்கட்ட சுகத்தை அனுபவித்து வந்தேன்.

ஒரு வில்ளகேள் வாழ்ந்து வந்ததால் பல ஆண்களுடன் ஸெக்ஸ் செய்ய முடியாமல் தவித்து வந்தேன். ஸிடீ ஸைட் வேலைக்கு செல்வது போன்று வந்து முதலளியை மயங்கினேன். அவன் ஒரு பெரிய பன்ணகரன் என்பதால் என் சூதா பார்த்து மயங்கி ஹோடெல் ரூமுக்கு அழைத்து சென்றான்.

அவனை டாகீ நிலையி என் குத்தியில் சுன்னியை விட்டு காட்டுத்தனமாக ஹோட் ஆனால் போர்ன் ஸெக்ஸ் செய்து ஆஸ் ஃபக் சுகத்தை முழுமையாக அனுபவித்தேன். சுன்னியின் மேல் அடிக்கும்போது ஏனொட கூத்தியில் கன்சி வழிந்து கீழே இறங்கியது.

அதன்பின் விடாமல் இதுபோன்று பல்வேறு அன்ஙககளுடன் செய்த ஹோட் ம்யாடர் ஸெக்ஸ் பார்த்து எஂஜாய் பனுங்க! சூது அடிபபததில் மிகுந்த சுகம் இருக்கிறது.