ஆபபர்த்மேந்ட் ஹோம் கேரள மல்லு தமிழ் ஆஂடீ ஸரீ ஸெக்ஸ் வீடியொஸ்

0 views

நான் ஒரு பெரிய ஆபபர்த்மேந்ட் ஹோமேல் குடும்பத்துடன் வாசித்து வருகிறேன். அங்கு பல குடும்பம் ஒன்றாக வாழுந்து வருகிறோம். ஏனொட அம்மாவுக்கு ஒரு கேரள மல்லு ஆஂடீ ஃப்ரெஂட் கிடைத்தால், அவ கூட நான் நெருக்கமாக பழகி பாேசி வந்தேன்.

அவள் பார்க்க தேவிதிய போன்று கண்களுக்கு தெரிந்தால். டபல் மொனிங்கிழ் பாேசி உஷர் செய்து விட்டேன். ஒரு நாள் ஆஂடீ வீட்டில் யாரும் இழை என்று கூறினாள். ஆவலுடன் சேர்ந்து தமிழ் ஆஂடீ ஸரீ ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் செய்யலாம் என்று சூனியை தூக்கி கொண்டு சென்று விட்டேன்.

அவளை சுவரில் சயவைத்து முளையை அழுதியபடி கிஸ் அடித்தேன். பின் சரீயை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக கழட்டி தரையில் நாய் போன்று டாகீ சிடிிலில் முத்தி போட வைத்தேன். அவள் பூண்டாய் வாழு வாழு வென்று மல்லு ௌந்டயிகளுக்கு இருப்பது போன்று இருந்தது.

சூனியை விட்டு ஆதித்த தமிழ் ஆஂடீ ஸெக்ஸ் படம் பாருங்கள்!